Onkologická onemocnění: Znalost hladiny pro-PSA ke snížení biopsií prostaty

Existují ovšem také benigní onemocnění prostaty jako je hyperplazie prostaty, přičemž obtíže způsobované prostatou zvětšenou v důsledku nezhoubné hyperplazie či karcinomu jsou pociťovány stejně. K posouzení typu onemocnění a jeho rizik je třeba vhodně využít všech dostupných diagnostických metod.

Mezi zásadní vyšetření prostaty patří mechanické vyšetření pohmatem a sonografi cké vyšetření, nicméně i při negativním nálezu z obou těchto vyšetření existuje poměrně vysoká pravděpodobnost výskytu karcinomu. Jasnou odpověď na otázku, zda se jedná o onemocnění zhoubné či nezhoubné, může dát pouze biopsie spočívající v invazivním získání vzorku tkáně prostaty a následujícím histologickém rozboru. Biopsie je však zákrok invazivní, pro pacienta zatěžující a v neposlední řadě i nákladný.

Pokud je základní vyšetření lékaře pohmatem, případně sonografi cky v pořádku, lze s úspěchem použít diagnostickou metodu spočívající ve stanovení určitých tzv. markerů v krvi pacienta. Ta sice nemůže sama o sobě potvrdit či vyvrátit přítomnost karcinomu prostaty, nicméně správná interpretace jejích výsledků umožňuje významně stanovit stupeň rizika, resp. umožňuje vyloučit zbytečné biopsie.

Tato metoda spočívá ve stanovení prostatického specifického antigenu (PSA), což je bílkovina uvolňovaná do krve v případě, že pacient trpí onemocněním prostaty. Tato bílkovina se v krvi, resp. v krevním séru vyskytuje buď vázaná na určité vazebné bílkoviny, anebo volná. Primárně se stanovuje hladina celkového PSA, tedy jak vázaného, tak volného. Existuje hranice jeho koncentrace, řekněme X, pod kterou je pravděpodobnost výskytu karcinomu prostaty výrazně snížená, a jiná hranice (Y), nad kterou je pravděpodobnost výskytu karcinomu prostaty výrazně zvýšená a nutí lékaře k zamyšlení nad indikací biopsie. Mezi těmito dvěma body existuje tzv. šedá zóna, kdy je obtížné hovořit o snížené či zvýšené pravděpodobnosti, jedná se nicméně o koncentrace větší, než u většiny zdravých jedinců, která může signalizovat zhoubné onemocnění.

Nicméně je známo, že v případech, kdy se vycházelo pouze ze stanovení koncentrace celkového PSA, byl výskyt zbytečně indikovaných biopsií stále ještě příliš veliký, neboť koncentrace celkového PSA může být zvýšena i z jiných důvodů, než je karcinom. Odhad pravděpodobnosti karcinomu se výrazně zlepší, doplní-li se znalost koncentrace celkového PSA ještě stanovením PSA volného. Platí, že čím větší je poměr koncentrací volného ke koncentraci vázaného PSA, tím menší je pravděpodobnost přítomnosti karcinomu prostaty. Opět zde existuje určitá hranice tohoto poměru, nad níž je přítomnost karcinomu prostaty velmi nepravděpodobná a pacient může být ušetřen biopsie.

Je nutné zdůraznit, že rozhodující je vždy posouzení konkrétní situace lékařem, který má kromě stanovení koncentrací uvedených markerů k dispozici rovněž údaje z vyšetření pacienta a ze sonografi ckého vyšetření. Stanovení koncentrací obou typů PSA je účinným nástrojem přispívajícím k posouzení pravděpodobnosti výskytu karcinomu prostaty.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc. z FN Plzeň na základě několikaletého sledování pacientů doporučuje ještě stanovení koncentrace tzv. pro-PSA, což je část volného PSA vyskytující se v rakovinných tkáních prostaty, která je rovněž v malém množství uvolňována do krevního oběhu. Znalost hladiny pro-PSA spolu se znalostí koncentrací volného a vázaného PSA může významně přispět k přesnějšímu posouzení rizika výskytu karcinomu, a byl-li už karcinom zjištěn, k prognóze vývoje choroby, agresivity nádoru, posouzení účinnosti léčby, a dokonce i k úvaze, zda vůbec léčbu zahájit. Zejména v případech pacientů, u nichž by karcinom prostaty zjištěn ve vysokém věku, totiž léčba zbytečně zatíží pacienta, aniž by vedla k prodloužení délky jeho života.

Pravidelné testování hladiny PSA má ovšem značný význam i pro monitorování pacientů po léčbě karcinomu prostaty, neboť zvyšování jeho koncentrace svědčí o pravděpodobné remisi karcinomu nebo o jeho metastatickém šíření.

Více o onemocnění prostaty na ww.laboratornitesty.cz.


PUBLIKOVÁNO:

Czedma
Zdraví E15
Labtestsonline.cz / ZAM 9/2014

 

Reklamní agentura Contimex

Charakteristika časopisu

Občasník CZEDMA je magazínem České asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. Cílem magazínu je přinést souhrn zajímavých populárně naučných článků, které byly publikované v tištěných a elektronických médiích, a zajistit jejich distribuci k co největšímu okruhu čtenářů, kteří si je budou moct prohlédnout kdykoli nejen v tištěné formě, ale i ve svých počítačích a dalších mobilních zařízeních. Magazín CZEDMA chce svojí trochou přispět k popularizaci a propagaci Laboratorní diagnostiky a ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti.

Chcete odebírat novinky?

Zanechte nám svůj email a nic vám neunikne!


Chcete inzerovat?

Podívejte se na mediakit a napište nám!

napsat vzkaz

Oficiální magazín CZEDMA.